Warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej vulkanvegas-logowanie.top, zwanej dalej 'Stroną'.

2. Definicje

2.1. Użyte w regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

  • 2.1.1. 'Strona' - strona internetowa vulkanvegas-logowanie.top.
  • 2.1.2. 'Użytkownik' - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Strony.

3. Warunki korzystania ze Strony

3.1. Użytkownik akceptuje i przestrzega niniejszego regulaminu oraz innych zasad i warunków ustanowionych przez Administratora Strony.

4. Prawa autorskie

4.1. Wszystkie prawa autorskie do treści zamieszczanych na Stronie, w tym tekstów, zdjęć, filmów, grafik, należą do Administratora Strony lub podmiotów trzecich, które udostępniają treści na Stronie.

5. Dane osobowe

5.1. Administrator Strony dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na Stronie.

6. Odpowiedzialność

6.1. Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania ze Strony.

  • 6.1.1. Użytkownik korzysta ze Strony na własne ryzyko.
  • 6.1.2. Administrator Strony nie gwarantuje, że Strona będzie działać bez przerw i błędów.

7. Zmiany w regulaminie

7.1. Administrator Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony regulamin obowiązuje od momentu opublikowania na Stronie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu i wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem ze Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.